FAQ

PREGUNTES FREQÜENTS

Els clients ens pregunten sovint coses relacionades amb la nostra feina i dubtes sobre casos concrets que els afecten.
En aquesta secció de FAQ trobarà les nostres respostes a les preguntes més habituals

FAQ

Vostè i nosaltres

Quin procés seguiu amb els casos? Quins són els primers passos?

Després concertar per telèfon o correu electrònic una cita prèvia, ens reunirem amb vostè, l’escoltarem i li farem algunes preguntes per comprendre en profunditat el seu problema i orientar-lo en la direcció adequada.
Aquesta primera reunió és molt important per tres motius. Primer perquè coneixerem el cas i podrem determinar si podem ajudar-lo. Si no podem, l’hi direm clarament. Segon, perquè vostè ens coneixerà personalment, li explicarem com treballem i podrà decidir si vol que siguem els seus advocats. I tercer, aquesta primera reunió servirà per esbossar l’estratègia a seguir, donar-li una assessorament preliminar i valorar el cost que suposarà per a vostè la nostra feina.

Cobreu la primera visita?

Com des del primer moment el nostre propòsit és oferir tranquil · litat al client, en la primera reunió ja li assessorem sobre l’abast, conseqüències i alternatives per resoldre el seu problema. La informació que el client obté en aquestes reunions inicials resulta moltes vegades suficient per enfocar, delimitar o solucionar el conflicte legal. A diferència d’altres despatxos, considerem que la informació, les explicacions i l’atenció que dispensem als nostres clients en la primera visita tenen un gran valor, i per això les cobrem, excepte les consultes relacionades amb accidents de trànsit per les singulars característiques d’aquests casos.

I després de la primera visita?

Després de la primera reunió, li facilitarem un pressupost amb el detall de les actuacions que realitzarem. Aquest pressupost es divideix per fases i vostè decideix en tot moment fins on vol arribar.
de la primera reunión, le facilitaremos un presupuesto con el detalle de las actuaciones que realizaremos. Este presupuesto se divide por fases y usted decide en todo momento hasta dónde quiere llegar.

Què feu quan s'accepta el pressupost?

Després de l’acceptació del pressupost, comencem a executar les accions dirigides a aconseguir la defensa més eficaç dels seus interessos i, a mesura que avança el procediment, l’informem dels resultats, els analitzem i, si cal, reajustem els objectius i adaptem les accions sempre amb el seu consentiment.
tación del presupuesto, comenzamos a ejecutar las acciones dirigidas a conseguir la defensa más eficaz de sus intereses y, a medida que avanza el procedimiento, le informamos de los resultados, los analizamos y, si fuera necesario, reajustamos los objetivos y adaptamos las acciones siempre con su consentimiento.

Dret de família

En cas de separació o divorci, per què cal signar un conveni regulador?

Un conveni regulador, com el seu propi nom indica, és un “contracte” o “pacte” entre els cònjuges o membres de la parella que regula els efectes de la seva ruptura, la seva relació amb els fills comuns, el sistema de guarda i custòdia, la divisió o adjudicació dels seus béns i tot allò que es derivi de la crisi matrimonial o de parella.
Qualsevol demanda de divorci o separació la llei exigeix que s’acompanyi d’un conveni regulador i en el cas d’existir fills, d’un pla de parentalitat.

Què és un pla de parentalitat?

El pla de parentalitat, obligatori a Catalunya des de l’any 2.011, és el document en què els progenitors detallen minuciosament totes aquelles qüestions referents a la cura i repartiment de responsabilitats relatives als fills menors per tal d’evitar futures disputes per indefinicions en l’acord de separació o divorci.

En cas de separació o divorci, quin és el criteri per decidir qui té dret a utilitzar l'habitatge?

Serà l’anomenat “interès més necessitat de protecció” el que inclini la balança a favor d’un o altre membre de la parella. L’interès més necessitat de protecció l’encarna principalment el progenitor que té al seu càrrec dels fills comuns, o bé aquell que disposi de menors ingressos.

Fins quan he de pagar la pensió d'aliments dels meus fills?

L’obligació de prestar aliments als fills no finalitza amb la majoria d’edat d’aquests, sinó que s’extingeix quan són econòmicament independents.

¿Quina diferència hi ha entre una pensió alimentària i una pensió compensatòria?

En els supòsits de divorci o separació, quan hi ha fills comuns, s’estableix a càrrec del progenitor no custodi l’obligació d’abonar mensualment una quantitat determinada (pensió d’aliments) per cobrir les necessitats dels fills.
La pensió compensatòria s’estableix judicialment per reparar el desequilibri econòmic que pot produir la ruptura matrimonial en un dels cònjuges.
La pensió es constitueix per compensar, per exemple, la dedicació d’un dels cònjuges a la cura de la llar i de la família durant la vigència del matrimoni o la seva col · laboració en l’activitat professional o empresarial del cònjuge.

És possible modificar el que estableix un conveni regulador o les mesures fixades en

És possible modificar el que estableix un conveni regulador o les mesures fixades en una sentència?
Sí, efectivament. Per a això, cal que les circumstàncies sota les quals es va signar el conveni, o es va dictar la sentència hagin canviat i iniciar un procediment de modificació de mesures que ho acrediti i desemboqui en una nova sentència d’acord amb aquests canvis.

Accidents de trànsit

He patit un accident de trànsit. Què he de fer?

Si heu patit un accident, aquestes recomanacions poden ajudar i evitar posteriors problemes:
• És molt important emplenar la Declaració amistosa d’accident (el comunicat). Per a això li aconsellem el següent:
• Faci-ho de forma serena i tranquil · la i d’acord amb l’altre / altres conductors implicats.
• Recordeu indicar el màxim de dades i amb el major detall: lloc del sinistre, data, hora, dades dels vehicles i conductors implicats, de les persones lesionades (encara que ho fossin lleument), les circumstàncies del sinistre i els danys apreciats en els vehicles, realitzant un petit croquis de la mecànica de l’accident.
• No signi la Declaració fins que estigui totalment emplenada per ambdues parts.
• Feu fotografies amb el seu mòbil de la situació i danys dels vehicles
• En cas de disconformitat sobre la responsabilitat del sinistre, requereixi la presència d’un agent de l’autoritat.
• Disposa d’un termini de set dies per lliurar la Declaració amistosa al seu Companyia d’assegurances. L’aconsellable és que abans d’enviar-la, consulteu un advocat especialista en responsabilitat per accidents de trànsit.
• En cas d’haver patit lesions, encara que siguin lleus, acudeixi de forma immediata al servei d’urgències, en tot cas, abans de les 48 hores des de la producció del sinistre.

He rebut una citació d'un Jutjat Penal, què he de fer?

Tinc dret a ser indemnitzat?

Com víctima d’un sinistre, vostè té dret a ser indemnitzat pels danys i perjudicis soferts, tant si era conductor no culpable, com si viatjava d’ocupant en qualsevol dels vehicles implicats, viatger en un vehicle de transport públic, o passejava tranquil · lament per carrer.

La meva companyia d'assegurances m'ha facilitat un advocat, puc triar un altre lliurement?

No està obligat a que l’advocat de la companyia sigui qui el representi, sinó que pot lliurement designar l’advocat que desitgis.

El meu pòlissa d'assegurances disposa de cobertura jurídica, pagarà la meva companyia els honoraris de l'advocat que jo designi?

En aquest cas la companyia asseguradora està obligada per contracte a satisfer al client els honoraris de les actuacions realitzades pel lletrat fins al límit establert a la pòlissa. En aquests supòsits, assessorem al client com reclamar a la seva companyia asseguradora el reintegrament corresponent dels honoraris que ens hagi abonat.

He rebut una trucada del metge de la companyia contrària per concertar una visita. Estic obligat a acudir?

No està obligat legalment a ser visitat pel metge de la companyia contrària. En cas que decideixi acudir a aquesta visita, nosaltres l’acompanyem i assessorem en la mateixa.

He tingut un accident i el vehicle causant no està assegurat. Puc reclamar una indemnització?

En aquest supòsit és possible la reclamació dels danys i perjudicis al Consorci de Compensació d’Assegurances, organisme oficial que supleix l’absència d’asseguradora i actua també en casos de vehicles que es donen a la fuga.

Quin termini tinc per reclamar pels danys i perjudicis soferts en un accident de trànsit?

El termini per reclamar dependrà de la via triada per a això. Així, en la via penal el termini és de sis mesos des de la data del sinistre, i en la via civil, per danys materials serà d’un any des de l’accident i per als danys personals d’un any des que es produeix l’estabilització de les lesions.

He patit lesions derivades d'un error mèdic. Puc reclamar una indemnització?

Sí, vostè pot reclamar. L’import de la indemnització es calcularà d’acord amb les seqüeles que vostè presenti amb motiu d’aquesta negligència i els dies d’incapacitat temporal derivats de la mateixa.

Quina documentació necessito per iniciar una reclamació?

Vostè necessita disposar del seu historial clínic complet. L’accés al mateix és un dret que li correspon per llei. Si tingués dificultats per obtenir-lo, l’assessorarem sobre la forma de procedir.

Quins terminis tinc per reclamar?

Cal diferenciar si els danys provenen de la sanitat pública o privada. En el primer cas, el termini serà d’1 any des de l’estabilització de les lesions. En el segon supòsit, si hi ha contracte de prestació de serveis sanitaris el termini serà de 15 anys.

Com es pot determinar l'abast dels danys derivats de la negligència mèdica i la quantia de la indemnització?

Aquest abast és determinat de manera objectiva per un pèrit metge, especialista en la matèria, que forma part del nostre equip de col · laboradors. A la vista de l’informe pericial, quantificarem l’import de la reclamació.

Vicios de la construcción

Han surgido unos defectos en mi vivienda, ¿qué puedo hacer?

Usted puede reclamar contra los agentes intervinientes en la construcción (constructor, promotor, arquitecto, aparejador..), y pedir una indemnización o una reparación de los defectos aludidos.

¿Qué plazo tengo para reclamar?

Dispone de 10 años (garantía decenal) para reclamar por los defectos o vicios que afectan a la cimentación, soportes, vigas, forjados, muros de carga u otros elementos estructurales que afecten a la estabilidad del edificio; 3 años para los defectos o vicios que afecten a la habitabilidad del edificio, y 1 año para los defectos que afecten a elementos de terminación o acabado del mismo.

¿Cómo puedo determinar la cuantía a reclamar?

El alcance de los daños es determinado de forma objetiva por un perito arquitecto superior, especialista en la materia y que forma parte de nuestro equipo de colaboradores. A la vista del informe pericial, podremos cuantificar el importe de la reclamación.

A quins supòsits s'aplica el termini decennal de garantia?

El còmput del termini de garantia començarà des de la data de recepció de l’obra, sense reserves o des de l’esmena d’aquestes.

Mediació i resolució alternativa de conflictes

En què consisteix la mediació?

La mediació és un procés en el qual un professional (el mediador) crea, a través de preguntes, tècniques i eines de negociació, els canals de comunicació necessaris perquè el diàleg entre les parts sigui fluid, alhora que els ajuda a definir posicions, apropar interessos i arribar a acords que respectin les necessitats mútues.

Quins beneficis ofereix la mediació respecte als processos judicials i altres mètodes de resolució de conflictes?

La mediació és un sistema més ràpid i econòmic de resoldre disputes. Però té avantatges encara més importants.
• Facilita el diàleg entre les parts perquè intentin buscar possibles solucions al seu conflicte, fa possible que es coneguin i entenguin millor, i puguin mantenir o restablir les relacions entre elles.
• Garanteix la confidencialitat respecte de totes les informacions aportades durant el procés.
• En ser flexible, permet arribar a acords imaginatius que satisfan els diferents interessos de les parts implicades, superant amb escreix el que es podria contemplar en una sentència o laude arbitral.
• S’eviten o redueixen exponencialment els costos emocionals com ara el desgast físic i psíquic que moltes vegades propicia un procés judicial prolongat, el deteriorament o destrucció de relacions i la insatisfacció amb la solució obtinguda.

Per què els acords assolits en mediació són més eficaços i satisfactoris per a les parts en conflicte?

Són precisament les parts, les que amb ajuda del mediador, i després de la deguda exploració de les seves necessitats i interessos, hi ha les millors solucions.
La flexibilitat que aporta la mediació, no només pel que fa al procés en si sinó també respecte del contingut dels acords que poden aconseguir-se, permet solucions “imaginatives” que de vegades van molt més enllà de la resolució del conflicte objectiu i abasten altres facetes de la relació futura entre les parts.
Mentre que el jutge en dictar sentència s’ha de limitar a estimar o desestimar la pretensió que se li ha presentat a la demanda, l’acord de mediació pot recollir tot el que les parts considerin convenient, tingui o no contingut jurídic i hagi estat o no objecte de la seva inicial plantejament de la controvèrsia.

Quin cost té una mediació?

Això dependrà de la seva complexitat i durada. En qualsevol cas és significativament més econòmica que un procediment judicial, ja que no cal valer-se de costoses proves, ni portar testimonis, ni contractar perits, el que fa que sigui un procés de resolució més àgil i econòmic que un plet.
El cost del mateix, hagi conclòs o no amb el resultat d’un acord, es dividirà per igual entre les parts.

Poden executar-se judicialment els pactes assolits en mediació?

Si s’arriba a acords en el procés de mediació aquests es redacten per escrit i poden ser elevats a escriptura pública o homologats per un jutge. En ambdós supòsits són executables judicialment si es produeix un incompliment.
Els acords de mediació subscrits a Espanya no només tenen validesa en tot el territori nacional, sinó en tota la Unió Europea.

En un procés de mediació, pot el mediador realitzar funcions d'advocat?

La resposta és no. Encara que el mediador sigui també advocat, no podrà mai prestar assessorament jurídic ni avaluar les qüestions legals que es tracten durant el procés.
Per tant, per comprendre l’abast dels aspectes jurídics reflectits en els acords que subscriguin les parts, els mitjans necessitaran l’assistència del seu lletrat, que podrà acompanyar al seu client durant el procés, i en cas de ser necessari, donar forma legal a aquests acords.

Contratació

Quins avantatges m'ofereix l'assistència d'un advocat a l'hora de signar un contracte?

L’assistència d’un professional que conegui les seves necessitats li permetrà comprendre el veritable abast de les clàusules del contracte i evitar aquelles que li puguin ser perjudicials.
Així mateix, com advocats, negociem el contingut del contracte i li assistim en tot el procés des de la negociació i redacció, fins a la signatura del mateix

En cas de contractes amb signatura davant Notari (compravenda d'habitatges, hipoteques, reconeixement de deutes, etc ...), puc comptar amb la presència de l'advocat en la Notaria?

Per descomptat, ens fem càrrec de tot el procés, i això inclou l’assistència al client en el moment de l’atorgament notarial.

Després de la signatura del contracte, si l'altra part ho incompleix, què puc fer?

En aquest cas es realitza un requeriment fefaent a l’altra part instant al compliment. Si malgrat això persisteix en el seu incompliment, ejercitaríamos les accions judicials pertinents, en defensa dels seus interessos.

Vull comprar una casa, però desconec si té càrregues o afectacions

En el cas de compravendes d’habitatge, prèviament a la negociació del contracte d’arres, demanem dels organismes pertinents (Registre de la Propietat, Ajuntament, Cadastre, etc) tota la informació necessària perquè la compravenda es dugui a terme amb totes les garanties, la valorem i l’informem perquè vostè pugui comprar amb tota tranquil · litat.

He finalitzat un contracte d'arrendament i no em tornen la fiança. Com he d'actuar?

En aquests supòsits, ens posem en contacte amb l’Administració de finques o propietat per intentar una resolució amistosa. Si no fos possible, després de la notificació fefaent, procedim a reclamar per la via judicial.

Penal

He estat víctima d'un fet delictiu, quin termini tinc per denunciar?

Si es tracta d’una falta (per exemple, furt fins a 400 euros, lesions, amenaces o coaccions lleus) el termini per a interposar denúncia és de sis mesos des de la comissió de la mateixa. En el cas d’una injúria o calúmnia, un any. En la resta dels delictes (robatori, estafa, apropiació indegut o impagament de pensions) el termini seria de 3 a 20 anys, depenent de la pena associada.

Què és una ordre de protecció / allunyament en un procediment de violència de gènere?

Una ordre d’allunyament és una mesura acordada pel jutge per protegir la presumpta víctima de maltractaments. El seu incompliment implica la comissió d’un delicte de trencament de condemna.
Les conseqüències de l’ordre és que l’agressor no pot acostar-se a la víctima a menys d’una distància determinada ni comunicar-s’hi per cap mitjà. La seva durada pot ser d’1 a 5 anys, i l’única manera de revocar és obtenir una sentència absolutòria.

He estat condemnat a dos anys de privació de llibertat. Hauré d'entrar a la presó?

Si no té antecedents penals, hi ha la possibilitat de sol · licitar al Jutjat la suspensió de la seva condemna, a condició que durant el termini de suspensió no torni a delinquir.
En alguns casos, es podria també la possibilitat de sol · licitar la substitució de la pena per una multa o treballs en beneficis de la comunitat.

A partir de quina quantitat d'alcohol s'incorre en un delicte de conducció sota els efectes de l'alcohol?

En tot cas, serà condemnat el que condueixi amb una taxa d’alcohol en aire superior a 0,60 mg / l, o d’alcohol en sang superior a 1,2 g / l. Aquestes quantitats equivalen aproximadament a 3 a 4 cerveses de terç, 2 copes de licor destil · lat o 4 gots i mig de vi per a persones d’uns 70 a 90Kg.

La meva ex parella no paga la pensió d'aliments als nostres fills. Es considera un delicte?

Sí, és un delicte, quan l’impagament es produeix durant dos mesos consecutius o quatre alterns.

¿Conduir sense carnet es considera delicte o només comporta una sanció administrativa?

És un delicte tipificat en l’article 384 del Codi Penal i pot suposar pena de presó de 3 a 6 mesos, multa de 12 a 24 mesos (en funció dels ingressos del conductor) o treballs a benefici de la comunitat de 30 a 90 dies . La condemna generarà els corresponents antecedents penals.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies